WARUNKI KORZYSTANIA

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

  1. Ogólne

Strona internetowa https://nowe-domy.com.pl/ (zwana dalej „stroną internetową”) przy ul. bpa Herberta Bednorza 17, 40-384 Katowice Polska i jest prawnie reprezentowana (ze względu na zwięzłość, firma), a prawa i obowiązki z tym związane podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz w jego integralnych częściach mających zastosowanie do cała jego treść i poszczególne strony.

Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób prawnych lub fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą zawrzeć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystanie z witryny, jej zawartości i aplikacji przez osoby niepełnoletnie (lub poniżej 18 lat bez zgody rodziców) jest zabronione.

Przeglądanie, uzyskiwanie dostępu do witryny i korzystanie z niej oraz wszelkie usługi dostępne za jej pośrednictwem to domniemanie, że użytkownik przestudiował, zrozumiał i zaakceptował wszystkie warunki użytkowania. Z tego powodu odwiedzający jest proszony o wcześniejsze zapoznanie się z ich treścią. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z warunkami korzystania z witryny, nie może korzystać z usług i jego zawartości.

Firma zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Firma opublikuje online aktualną wersję warunków użytkowania, podczas gdy kontynuacja korzystania z witryny lub jej usług zostanie uznana za akceptację nowych warunków. Z tego powodu każdy użytkownik jest proszony o regularne sprawdzanie warunków użytkowania.

Warunki korzystania ze strony internetowej, jak również wszelkie jej modyfikacje, podlegają prawu krajowemu i wspólnotowemu oraz wszelkim stosownym umowom międzynarodowym. Wszelkie postanowienia powyższych warunków uznane za sprzeczne z tymi ramami prawnymi stają się nieaktualne, automatycznie przestają obowiązywać i zostaną wycofane z obecnego, bez podważania ważności pozostałych warunków.

Podobnie, jeśli jakiekolwiek warunki użytkowania staną się częściowo lub całkowicie nieważne lub niewykonalne, ważność i / lub ważność pozostałych warunków lub ich części nie zostanie naruszona. Nieprawidłowe i / lub niewykonalne warunki zostaną zastąpione warunkami możliwie najbliższymi znaczeniu i celom nieważnych lub niewykonalnych warunków.

Wszelkie spory wynikające z zastosowania warunków i ogólnego korzystania z witryny przez gościa lub użytkownika będą zasadniczo rozwiązywane w przyjazny sposób, ale jeśli nie będzie to możliwe, będą podlegać prawu polskiemu i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Katowicach .

  1. Prawa własności intelektualnej (prawa autorskie)

Treść strony internetowej (programy, wszelkiego rodzaju materiały informacyjne, dane, oprogramowanie, grafika, znaki towarowe, nazwy marek, logo, zdjęcia, teksty i ogólnie wszystkie archiwa tej witryny itp.) Jest chroniona prawami autorskimi tej firmy i jest chroniona przez aktualne prawo krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe. Wszelkie modyfikacje, publikacje, transmisje, przekazywanie, powielanie, dystrybucja, prezentacja, łączenie, pobieranie lub wykorzystywanie w inny sposób lub w części treści strony internetowej w jakikolwiek sposób lub poprzez osobiste korzyści, jej wyraźna i pisemna zgoda, która zastrzega wszystkie jej prawa.

Zawartość strony jest dostępna dla użytkowników do użytku osobistego i nie wolno jej udostępniać na rynku. Produkty lub usługi stron trzecich, do których można się odwoływać na tej stronie i które noszą znaki towarowe odpowiednich organizacji, firm, oddziałów, stowarzyszeń lub wydawców, są ich własnością intelektualną i przemysłową.

III. Linki do witryn osób trzecich

W przypadku, gdy strona obecnie lub w przyszłości zapewnia dostęp do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem linków, będzie to wyłącznie dla wygody użytkowników, a korzystanie z tych linków będzie wyłącznie na odpowiedzialność użytkowników i ich odpowiednich strony internetowe będą podlegać własnym warunkom użytkowania, za które firma nie ponosi odpowiedzialności.

Firma nie gwarantuje dostępności stron internetowych stron trzecich i nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, legalność, kompletność, aktualność i dokładność informacji, ani za jakość i właściwości produktów lub usług, które są udostępniane przez te osoby za pośrednictwem wyżej wymienionych stron internetowych. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub usterki stron internetowych osób trzecich oraz za jakiekolwiek szkody dla użytkowników w dostępie do informacji, usług i produktów udostępnianych za ich pośrednictwem.

  1. Ważność witryny – Ochrona przed wirusami – Ograniczenie odpowiedzialności – Zastrzeżenie

Strona internetowa może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne, które zostaną poprawione przez firmę według jej uznania, jeśli zostaną zidentyfikowane. Firma nie może jednak zagwarantować dokładności, kompletności, dokładności, terminowości ani nienaruszalności treści witryny do jakiegokolwiek użytku, aplikacji lub celu. Nie gwarantuje również, że jakiekolwiek błędy będą koniecznie lub całkowicie poprawione lub że zostaną zadane jakiekolwiek pytania, które zostaną zadane.

Chociaż firma dokłada wszelkich starań, aby wykluczyć pojawienie się wirusów na tej stronie, nie gwarantuje to, że funkcje strony internetowej będą nieprzerwane lub wolne od wszelkiego rodzaju błędów i wirusów i nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody dla użytkownika lub stron trzecich, w związku z wykorzystaniem / kopiowaniem / pobieraniem lub zmianą lub infekcją wirusową lub innymi nieautoryzowanymi interwencjami stron trzecich w plikach i informacjach dostępnych za pośrednictwem strony internetowej.

Każdy użytkownik musi podjąć wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa (np. Programy antywirusowe) przed jakimkolwiek „przesłaniem” z tej witryny. Koszt jakichkolwiek korekt lub napraw ponosi użytkownik, aw żadnym wypadku firma nie ponosi odpowiedzialności.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność strony internetowej, aby zatrzymać pojedynczych lub wszystkich funkcji lub aplikacji, lub za jakiekolwiek awarie techniczne lub jakiekolwiek powstać. Firma, w żadnych okolicznościach, w tym zaniedbanie, nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakąkolwiek formę szkody, bezpośredniej lub pośredniej, pozytywnej lub negatywnej, w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z Witryny, jej nawigacji i korzystanie z usług lub informacji w nich zawartych.

Postępowanie użytkownika

Użytkownicy witryny muszą przestrzegać zasad i przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego oraz odpowiednich przepisów regulujących telekomunikację i powstrzymywać się od wszelkich działań niezgodnych z prawem i nadużyć w związku z tym użytkowaniem. Użytkownik strony jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone na stronie internetowej firmy, z powodu niewłaściwego lub niewłaściwego użycia strony internetowej i oferowanych przez nią usług.

Użytkownik witryny w szczególności ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie obraźliwe treści dotyczące osobowości, honoru lub reputacji osób trzecich lub treści naruszające prywatność osób trzecich lub naruszające ogólnie prawo karne. Jeśli pomimo ilości danych, informacji, treści itp., Nasza strona jest informowana w jakikolwiek sposób o treściach, które naruszają osobowość honor lub reputację jakiejkolwiek osoby trzeciej, aw jego ocenie powoduje szkody niemajątkowe i szkody majątkowe na rzecz osób trzecich, jest uprawniony bez uprzedzenia: a) Usunąć treść bezpośrednio. (b) Podjęcie jakichkolwiek środków prawnych według własnego uznania, aby zapobiec takim działaniom i wyrządzić jakiekolwiek szkody osobom trzecim.

  1. Warunki korzystania z formularza kontaktowego.

Aby uzyskać dostęp do niektórych usług, takich jak e-maile, odwiedzający mogą zostać poproszeni o podanie informacji o odwiedzających. Powyższe musi być zawsze prawdziwe, dokładne, ważne i kompletne. Odwiedzający są odpowiedzialni za wszystkie wykonywane przez nich czynności. Informacje te nie są ujawniane przez firmę osobom trzecim w żadnych okolicznościach.

VII. Kontakt

W przypadku wszelkiego rodzaju informacji, wyjaśnień, składania jakichkolwiek żądań, takich jak komunikacja z webmasterem lub prośba o prawa do reprodukcji jakiejkolwiek części treści witryny, jak również prośby o pozwolenie na odtwarzanie treści, można skontaktować się z firmą pod numerem +48 785 262 111, oraz na adres e-mail: nowedomyslask@gmail.com

Integralną i wiążącą częścią warunków użytkowania jest również DEKLARACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI.